ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης για το έργο: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών υποστήριξης για το έργο «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:29 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00 μ.μ.
Διακύρηξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη διακύρηξης: Λήψη αρχείου
Φάκελος Σύμβασης : Λήψη αρχείου
Συγγραφή Υποχρεώσεων : Λήψη αρχείου
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς : Λήψη αρχείου
ΕΕΕΣ Τεχνικός Σύμβουλος έργου επέκτασης ΕΕΛ Καμαρίου : Λήψη αρχείου