ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού Καμαρίου Θήρας – Τμήμα Α1
​Προϋπολογισμού Μελέτης : 456.320,00 €.

Για το έργο έχει υπογραφή η σύμβαση ανάθεσης και αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκτέλεσης του. Αφορά την αντικατάσταση των παλαιών αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης σε μεγάλο μέρος του παλαιού οικισμού Καμαρίου (θόλοι). Το έργο κρίνεται απαραίτητο, διότι λόγω παλαιότητας διαπιστώνονται πολύ συχνές εμφράξεις στους αγωγούς αποχέτευσης αλλά και συνεχείς θραύσεις στους αγωγούς ύδρευσης.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 270.657,91 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 30/01/2019.

Τελευταία έργα με ιδίους πόρους