ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας Δήμου Θήρας κατόπιν επείγουσας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου στη Δημοτική Κοινότητα Θήρας Δήμου Θήρας κατόπιν επείγουσας αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/03/2021 ώρα 10:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Μελέτης: Λήψη αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: Λήψη αρχείου