Προϋπολογισμός Οριστικής Μελέτης : 1.013.816,81€ πλέον Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός Έργου από Προμελέτη :...