ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο περιόδου 2021

Θέμα διαγωνισμού : Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο περιόδου 2021.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/12/2021 και ώρα 12:00 π.μ.
Πρόσκληση – Τεχνική περιγραφή: Λήψη αρχείου