ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Διακήρυξη δημοπρασίας για αγορά ακινήτου
23/03/2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1069/1981, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4555/2018, Ν.4623/2019 και του Π.Δ.270/1981 και την υπ’ αριθ. 34/2021 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκηρύσσεται δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη αγορά ακινήτου στη περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Οίας του Δήμου Θήρας, στο οποίο θα κατασκευαστεί νέα μονάδα αφαλάτωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την 05/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ., καταθέτοντας προσφορά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά Θήρας.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (https://deyathira.gr/category/prokirikseis/) και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 2286025393 / 4 , email: deyathira@otenet.gr