ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης Μεγαλοχωρίου-Εμπορείου-Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης Μεγαλοχωρίου-Εμπορείου-Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/07/2023 και ώρα 14:00μ.μ.
Ε.Ε.Ε.Σ. : Λήψη αρχείου
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης- Διασύνδεση Δικτύων ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Ακρωτηρίου Εμπορείου: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 5- ΤΣΥ-ΤΠ: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 6- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 8- ΣΑΥ : Λήψη Αρχείου
TEΥΧΟΣ 9-ΦΑΥ : Λήψη Αρχείου