ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης Μεγαλοχωρίου – Εμπορείου – Ακρωτηρίου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 1.350.000,00€

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 500 κυβικών πόσιμου νερού, νέου δικτύου εξωτερικών βαρυτικών αγωγών διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου με του οικισμού Εμπορείου και Ακρωτηρίου νήσου Θήρας και την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον την υφιστάμενης δεξαμενής Δ-1 του Εμπορείου.

Στην παρούσα φάση το Εμπορείο υδροδοτείται με υφάλμυρο νερό γεωτρήσεων και αναμένεται η δημοπράτηση προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 2.000 m3/day. Με την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή έργου με τίτλο : «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας» το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 34 km νέων δικτύων ύδρευσης, ακόμα και μετά την εγκατάσταση των νέων μονάδων αφαλάτωσης δεν θα μπορούμε να καλύψουμε την συνολική ζήτηση νερού.

Επίσης στην παρούσα φάση το Ακρωτήρι υδροδοτείται από δύο μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας περίπου 650 m3/day. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας μας, ο οικισμός Ακρωτηρίου παρουσιάζει ραγδαία αύξηση κατανάλωσης. Συγκεκριμένα από το 2012 έως το 2018 στο Ακρωτήρι έχει καταγραφεί αύξηση κατανάλωσης νερού της τάξης του 340%.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη υδροδότηση των οικισμών Εμπορείου και Ακρωτηρίου Θήρας κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή του εν θέματι έργου το οποίο διασφαλίζει την διασύνδεση των εν λόγω οικισμών με τα δίκτυα ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Θήρας και συνεπώς της υπό κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης περιοχής Αγίας Παρασκευής νήσου Θήρας συνολικής δυναμικότητας 5.000 m3/day και για την οποία έχουμε διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την άμεση επέκταση της στις 10.000 m3/day.

Το έργο πλέον είναι ώριμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Υποδομές Ύδρευσης».