ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Δ.Τ.

Ως αποδεικτικό Α.Φ.Μ., επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Ως αποδεικτικό Α.Δ.Τ., επισυνάπτεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Στοιχεία Δήλωσης/Ταυτοποίησης

Αλλαγή Υπόχρεου λογαριασμού

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί ο λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να εκδίδεται στο όνομά του ως υπόχρεος, χρειάζεται να συμπληρωθεί η «Αίτηση αλλαγής ονόματος», παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η εν λόγω αίτηση υπογράφεται και από τον παλαιό και από το νέο υπόχρεο του λογαριασμού με την ταυτόχρονη προσκόμιση στην υπηρεσία του αντίγραφου του μισθωτηρίου και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των υπογραφόντων.

Σε περίπτωση που η αλλαγή υπόχρεου του λογαριασμού αφορά εταιρεία, χρειάζεται να προσκομιστεί επίσης αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και η αίτηση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης αλλαγής υπόχρεου λογαριασμού προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.