ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εγκατάσταση αφαλάτωσης – Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας

 

Δικαιούχος: Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Τίτλος Πράξης: Εγκατάσταση Αφαλάτωσης – Θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας.
Κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5000975.
Ταμείο: Ταμείο Συνοχής.
Ενταγμένο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Συγχρ/μενη Δαπάνη ΕΣΠΑ 2014-2020: 18.275.285 €.
Κατάσταση έργου: Συμβασιοποιημένο, σε εξέλιξη.

Σύντομη περιγραφή :
Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση νέας Μονάδας Αφαλάτωσης πλησίον του Αεροδρομίου Σαντορίνης, συνολικής δυναμικότητας 10.000,00 m3/ημέρα σε παραγωγή πόσιμου νερού, η οποία χωροθετείται σε έκταση ιδιοκτησίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Θήρας. Η εν λόγω μονάδα θα τροφοδοτεί τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Καμαρίου, Βόθωνα, Μεσσαριάς, Έξω Γωνιάς, Μέσα Γωνιάς, Αγίας Παρασκευής και Μονόλιθου. Από τον οικισμό Έξω Γωνιά θα υδροδοτηθούν επιπλέον και οι οικισμοί του Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Στο φυσικό αντικείμενο της μονάδας περιλαμβάνονται επίσης και τα αναγκαία έργα υδροληψίας του θαλασσινού νερού. Το έργο περιλαμβάνει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη (Σύμβουλος Υποστήριξης) για την υλοποίηση του τεχνικού υποέργου της Μονάδας Αφαλάτωσης, καθώς και τις αναγκαίες εργασίες ηλεκτροδότησης της σχετικής Μονάδας 

Στόχοι και Αποτελέσματα :
Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα καλύψει με επάρκεια και οικονομία την άμεση ζήτηση σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό των μόνιμων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης καθώς και της επιπρόσθετης ζήτησης που δημιουργείται από τους εποχικούς κατοίκους / τουρίστες. Παράλληλα, η ποιότητα του παραγόμενου νερού θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα, εθνική, υγειονομική διάταξη για το πόσιμο νερό (ΚΥΑ Υ2/2600/2002-ΦΕΚ 892/Β’/11-7-01) καθώς και με την Κοινοτική Οδηγία 98/83 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (03-11-1998).

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 25.000 άτομα.
Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω Link :
https://anaptyxi.gov.gr/ergopopup?mis=5004057