ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Καρτεράδου νήσου Θήρας”

Προϋπολογισμός Έργου : 605.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Για το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, αφορά την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης Καρτεράδου και  περιλαμβάνει την:

– Κατασκευή βαρυτικών αγωγών με σκοπό την παραλαβή των λυμάτων που προκύπτουν από την αποχέτευση μέρους του κύριου οικισμού του Καρτεράδου και των παραθαλάσσιων κατοικιών του Καρτεράδου.

– Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων και καταθλιπτικού αγωγού προς απόδοση των λυμάτων των παραπάνω περιοχών του Καρτεράδου σε νέο φρεάτιο απόδοσης.

Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης Καρτεράδου με το υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης της εγκεκριμένης μελέτης αποχέτευσης περιοχής Μονόλιθου και Αγίας Παρασκευής νήσου Θήρας και μέσω του υπό κατασκευή αντλιοστασίου (Α/Σ-5 της ίδιας μελέτης), τα λύματα να οδηγούνται προς επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Καμαρίου.

Το έργο πλέον είναι ώριμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».