ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας (Περιοχή Περίσσα)

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας (Περιοχή Περίσσα)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/12/2020 ώρα 9:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη αρχείου
Οριζοντιογραφία: Λήψη αρχείου
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Λήψη αρχείου