ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας (Μήκους 500μ.)

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Τοπικής Κοινότητας Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας (Μήκους 500μ.)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/02/2021 ώρα 10:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη αρχείου
Τυπική Διατομή: Λήψη αρχείου
Σχέδιο Όδευσης: Λήψη αρχείου
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Λήψη αρχείου