ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση Ε.Ε.Λ. Καμαρίου Νήσου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση Ε.Ε.Λ. Καμαρίου Νήσου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/05/2023 και ώρα 14:00 μ.μ
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Έργου: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Οικονομική προσφορά Έργου ΕΣΗΔΗΣ: Λήψη Αρχείου
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Λήψη Αρχείου
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς: Λήψη Αρχείου
Πίνακας Συμμόρφωσης: Λήψη Αρχείου
Σχέδιο: Λήψη Αρχείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Εργασιών: Λήψη Αρχείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού: Λήψη Αρχείου
Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Εργασιών: Λήψη Αρχείου
Κανονισμός Μελετών Έργου: Λήψη Αρχείου
Τεχνική Περιγραφή: Λήψη Αρχείου
Συγγραφή Υποχρεώσεων: Λήψη Αρχείου
Τ3_Παράρτημα ΙΙ_ΑΕΠΟ_Ω0Ρ8ΟΡ1Ι-ΚΑΘ : Λήψη Αρχείου
Τ3_Παράρτημα ΙΙ_ΑΕΠΟ_ΒΕΥΤΟΡ1Ι-Σ27 : Λήψη Αρχείου