ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Επέκταση Ε.Ε.Λ. Καμαρίου”

Προϋπολογισμός Μελέτης : 6.100.000,00€

Το έργο αφορά την επέκταση – αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Καμαρίου νήσου Θήρας με σκοπό τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην ραγδαία τουριστική ανάπτυξη του νησού μας. 

Για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπεται η εγκατάσταση σε δύο από τις τέσσερεις δεξαμενές αερισμού συστήματος βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών (Membrane Bioreactors–MBR) καθώς και λοιπές απαιτούμενες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ΕΕΛ, ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία αυξημένων παροχών λυμάτων χωρίς απαίτηση επιπλέον χώρων/γηπέδου, υψηλή ποιότητα εκροής και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την ανάθεση της σύνταξης Προμελέτης του έργου.

Ανάθεση προμελέτης : 11/07/2019

Ανάθεση σύνταξης ΜΠΕ και τροποποίησης ΑΕΠΟ : 05/03/2020

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Επέκτασης της Ε.Ε.Λ. Καμαρίου υποβάλλαμε άμεσα αίτημα ανανέωσης και τροποποίησης της ΑΕΠΟ της Ε.Ε.Λ. Καμαρίου και το οποίο είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. 

Εκτιμούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020 η έκδοση των νέων περιβαλλοντικών όρων προκειμένου να υποβάλλουμε αίτηση χρηματοδότησης σε ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.