ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας

 

Προϋπολογισμός Ένταξης : 3.540.496,00€.

Το έργο αφορά την επέκταση και την αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ι.κ., διπλάσιας δυναμικότητας από αυτής της υφιστάμενης μονάδας. 

Για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπεται σύστημα βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών (Membrane Bioreactors–MBR) και κατάλληλες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη Ε.Ε.Λ., ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία αυξημένων παροχών λυμάτων χωρίς απαίτηση επιπλέον χώρων/γηπέδου, υψηλή ποιότητα εκροής και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 3.264.912,25 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 21/12/2018. 

Έχει εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής του έργου, έχει κατασκευαστεί το νέο κτήριο φυσητήρων, έχουν προσκομιστεί στο σύνολο τους οι αγωγοί του χερσαίου και υποθαλλάσιου αγωγού διάθεσης και έχει εγκατασταθεί το 70% περίπου του χερσαίου αγωγού.