ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση Εγκατάστασης Αφαλάτωσης Αγίας Παρασκευής Δήμου Θήρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» με προϋπολογισμού 900.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

Ταχυδρομική Δ/νση: Μεσαριά, 84700 Θήρα, τηλ. 22860-33524, email: deyathira@otenet.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες κ Ν. Μάινας, τηλ. 22860-33524.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://deyathira.gr/ (Έργα & Διαγωνισμοί). 

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το έργο αφορά την επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης αφαλάτωση από 5.000 m3/d σε 10.000 m3/d και περιλαμβάνει την τρίτη γραμμή (2.500 m3/d) που θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάμενου κτιρίου αφαλάτωσης και την τέταρτη γραμμή (2.500 m3/d) που θα εγκατασταθεί σε νέο κτίριο καθώς και τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία για το σύνολο των μονάδων.

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στα Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του.

 1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 6.900.000,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 5.190.000,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 934.200,00 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 551.178,00€
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1%  σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 34.622,00 €
Μελέτη Εφαρμογής 190.000,00 €

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες (συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

–        Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά και έργα Επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις κατηγορίες των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις στην τράπεζα τουλάχιστον 140.866,00 € και να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 35.217,00 €.

 • Στην κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 8β, 8γ και 8δ του άρθρου 100 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την 4η τάξη.

 • Στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις στην τράπεζα τουλάχιστον 73.257,00 €.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 6.900.000,00€, όσο ο προϋπολογισμός του έργου.

Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να πληρούνται αθροιστικά.

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Α)     οι οικονομικοί φορείς πρέπει α περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους:

–     Στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων τουλάχιστον: δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Γ’ βαθμίδας ή ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Β’ βαθμίδας ή ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας.

–     Στην κατηγορία των Η/Μ έργων τουλάχιστον: για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Γ’ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τετάρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας.

–     Στην κατηγορία των έργων Επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, τουλάχιστον: δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Α’ βαθμίδας και ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Β’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς ΜΕΚ Β’ βαθμίδας ή ένα (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ’ βαθμίδας.

Β)     Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου, οι Οικονομικοί Φορείς που θα συμμετάσχουν  απαιτείται να έχουν κατασκευάσει την τελευταία 10ετία ένα (1) τουλάχιστον έργο αφαλάτωσης  δυναμικότητας τουλάχιστον 2.000 m3/d.  Σε περίπτωση Κ/ξίας ο οικονομικός φορέας που επικαλείται την τεχνική ικανότητα θα πρέπει να συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της σύμβασης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για τη διασφάλιση ποιότητας.
 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 138.000,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 13 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Ορίζεται η  29-06-2021 ημέρα Τρίτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ:

Ο αναθέτων φορέας θα προβεί σε παρουσίαση του υπ’ ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στις 25-05-2021 στη Θήρα, ώρα 10.00 π.μ.

 1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ενας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη».

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-07-2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ.

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το Άρθρο 150 του Ν.4412/2016.

 1. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θήρας.

 

Θήρα,  17/05/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ

 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Για λήψη των σχετικών αρχείων πατήστε εδώ.