ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Δικαιούχος : Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Τίτλος Πράξης : Σύστημα Διαχείρισης και Τηλε-εποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας και

συμπληρωματικά Δίκτυα Ύδρευσης

Κωδ. ΟΠΣ (MIS) : 5161092
Ενταγμένο : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» 2014-2020.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός : 8.045.144,14 €
Κατάσταση Πράξης : Σε εξέλιξη
Κύριος Στόχος Έργου : Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης :
Υποέργο 1 : Σύστημα Διαχείρισης & Τηλε-εποπτείας Υδρευτικού Δικτύου Δήμου Θήρας
Το έργο αφορά την προμήθεια και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής
πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού
και του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και ειδικότερα : προμήθεια και
εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) και ενός Περιφερειακού Σταθμού Ελέγχου
(ΠΣΕ), 45 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση,
ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού
υδραγωγείο των οικισμών, 13 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις
εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης των οικισμών Φηρών και Οίας, 15 Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου Πίεσης και Παροχής (ΤΣΕΠ+Π), 15 Τοπικών Σταθμών μέτρησης
Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ), συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) και πιλοτική διασύνδεση 600 υφιστάμενων υδρομετρητών,
φορητού εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών, εκπαίδευση προσωπικού και 2μηνη δοκιμαστική
λειτουργία.
Προϋπολογισμός σύμβασης : 2.909.632,37 € πλέον Φ.Π.Α.

Υποέργο 2 : Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Νότιας Σαντορίνης
Το έργο αφορά τις ακόλουθες παρεμβάσεις : α) κατασκευή μίας νέας υπόγειας δεξαμενής
πόσιμου νερού χωρητικότητας 885m 3 , στην περιοχή Εμπορείου και κατασκευή ξεχωριστού
βανοστασίου / αντλιοστασίου σε επαφή με την νέα δεξαμενή, εγκατάσταση συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του νέου Α/Σ για επικοινωνία με το ΚΣΕ, β) επέκταση των
εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου μήκους περίπου 5.180 m, γ) κατασκευή κεντρικού δικτύου υδροδότησης από το Α/Σ της κεντρικής δεξαμενής Ακρωτηρίου (Δ-2) έως τον
Φάρο Ακρωτηρίου μήκους περίπου 4.110 m και δ) κατασκευή μίας νέας δεξαμενής πόσιμου νερού
χωρητικότητας περίπου 140 m 3 στην περιοχή Μεσαριάς, πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής και
κατασκευή ενός νέου Α/Σ σε επαφή με τη νέα δεξαμενή της Μεσαριάς, εγκατάσταση συστήματος
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του νέου Α/Σ για επικοινωνία με το ΚΣΕ.
Προϋπολογισμός υποέργου : 1.980.000,00 €

Υποέργο 3 : Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Νότιας Σαντορίνης
Το έργο αφορά τις ακόλουθες παρεμβάσεις : α) κατασκευή νέας δίδυμης δεξαμενής πόσιμου
νερού χωρητικότητας περίπου 1.100 m 3 στη θέση Rocabella, β) επέκταση των εξωτερικών δικτύων
ύδρευσης της περιοχής μεταξύ των οικισμών Ημεροβίγλι – Οία μήκους περίπου 9.750 m, γ)
κατασκευή μίας νέας δεξαμενής πόσιμου νερού χωρητικότητας περίπου 250 m 3 , δίπλα από την
υφιστάμενη δεξαμενή Κοντοχωρίου και σε παράλληλη λειτουργία με αυτήν, εγκατάσταση δύο
νέων αντλητικών συγκροτημάτων εντός του υφιστάμενου χώρου του Α/Σ του Κοντοχωρίου, δ)
εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού των νέων Α/Σ για επικοινωνία με το ΚΣΕ
και ε) επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Βουρβούλου έως την περιοχή των
Μύλων επί της “Εγνατίας Οδού” μήκους περίπου 5.460 m.
Προϋπολογισμός υποέργου : 2.390.000,00 €

Υποέργο 4 : Δαπάνες Αρχαιολογίας
Αφορά την κάλυψη της δαπάνης των απαιτούμενων αρχαιολογικών ερευνών- εργασιών κατά την
κατασκευή των δύο κυρίων υποέργων 2 και 3.
Προϋπολογισμός υποέργου : 30.000,00 €

Υποέργο 5 : Δαπάνες Ηλεκτροδότησης Α/Σ
Αφορά την κάλυψη της δαπάνης σύνδεσης των νέων υποδομών που θα κατασκευαστούν με το
δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.
Προϋπολογισμός υποέργου : 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.