ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Οίας

Προϋπολογισμού : 120.000,00€.

Το υπάρχον αντλιοστάσιο θαλάσσης της Οίας δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας που χρειάζεται το εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία όλων μονάδων του και να περιορίζεται σημαντικά η συνολική δυναμικότητα παραγωγής αφαλατωμένου νερού.

Η πρόσβαση στο παλαιό αντλιοστάσιο θαλάσσης γίνεται αποκλειστικά από την θάλασσα και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών είναι αδύνατη η επίσκεψη του για αποκατάσταση βλάβης.

Τα καλώδια και οι σωληνώσεις οδεύουν στα πρανή της καλντέρας και μετά από κατολίσθηση είναι πολύ πιθανό το αντλιοστάσιο να τεθεί εκτός λειτουργίας και να απαιτούνται επικίνδυνες και εξειδικευμένες εργασίες για την αποκατάσταση του.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, εκτελέστηκε με ιδία δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας η διάνοιξη και ο εξοπλισμός τριών (3) υδρογεωτρήσεων θαλάσσης με βάθος 180 μέτρων και συνολικής δυναμικότητας άντλησης περίπου 150 (m3/h) κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού την ώρα.
Οι υδρογεωτρήσεις έχουν κατασκευαστεί δίπλα στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι ανάγκες υδροληψίας λόγω της ασφαλούς πρόσβασης και της δυνατότητας άμεσης επέμβαση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης.