ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Διαπίστευση των εργαστηρίων

Το Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου Νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι εξοπλισμένο με:

  • φασματοφωτόμετρο ορατού
  • αγωγιμόμετρο
  • θολόμετρο
  • pH-μετρο
  • οξυγονόμετρο
  • αναλυτικό ζυγό
  • φωτόμετρο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου.

Το φάσμα των φυσικοχημικών, οργανικών και μικροβιολογικών  παραμέτρων των οποίων η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον μικρό εργαστήριο.

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με την εφαρμογή αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών και να εκτελείται ως προς τις οργανοληπτικές, φυσικοχημικές και τοξικές παραμέτρους, που αφορούν οργανικούς και ανόργανους μικρορυπαντές, καθώς και μικροβιακό φορτίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Εξωτερικό Ιδιωτικό Εργαστήριο που αποστέλλονται τα δείγματα νερού είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης, το ΕΣΥΔ Α.Ε και επιλέγεται κατόπιν διαγωνισμού. Επιπλέον είναι διαπιστευμένο για τις παραμέτρους της ραδιενέργειας (ολική α και β ακτινοβολία και ισότοπα του ουρανίου) και εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ για τον σκοπό αυτό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αυτή πραγματοποιείται μέσω των τηλεφώνων:

11127