ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμού : 3.538.000,00€.

Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Περίσσας  εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.1 ανοικτή πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 -2013» (Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.). 

Το Νοέμβριο του 2010 ανατέθηκε, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2012 και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία επιτυχώς από τα μέσα του 2013. 

Στα πλαίσια αυτού του έργου, κατασκευάστηκαν περίπου 8.000 μέτρα βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, 8.500 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου και τρία (3) αντλιοστάσια λυμάτων. Για την κατασκευή των αντλιοστασίων τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη του έργου προκειμένου αισθητικά να εναρμονιστούν απόλυτα με το νησιωτικό τοπίο της Σαντορίνης.

Παράλληλα με την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, κατασκευάστηκαν και οι αναμονές για την άμεση σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο αποχέτευσης.

Το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΥΠΕΚΑ ως παράδειγμα καλής προόδου υλοποίησης σύμφωνα με τα κριτήρια :

  • της πολυπλοκότητας του έργου
  • τον βαθμό απορρόφησης του και
  • την συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Κατά την εκτέλεση του έργου υπήρξαν σημαντικές δυσκολίες που όμως αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία. Οι δυσκολίες ήταν: 

  • Έντονη εισροή υδάτων σε βαθιά σκάμματα
  • Αναγκαστική άντληση υδάτων και σταθεροποίηση αγωγών
  • Θεμελίωση αντλιοστασίων λυμάτων
  • Κατασκευή υγρού θαλάμου Α/Σ εκτός σκάμματος & τοποθέτηση με γερανό
  • Αμμώδες έδαφος παραλιακής οδού
  • Καταπτώσεις και καταστροφή μεγάλων επιφανειών οδοστρωμάτων

Επίσης εντοπίστηκαν αρχαία ευρήματα με αποτέλεσμα την εντολή διακοπής εργασιών από τη 2η Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

Σε στενή συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και με σκοπό την επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, έγινε ακριβής προγραμματισμός εκσκαφών και η εκτέλεσή τους έγινε παρουσία αρχαιολόγου όπου και εντοπίστηκε μια σαρκοφάγος.