ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/09/2023 14:00μ.μ. 
Ε.Ε.Ε.Σ. : Λήψη αρχείου
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ: Λήψη αρχείου 
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 5- ΤΣΥ-ΤΠ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 6- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Λήψη αρχείου

ΤΕΥΧΟΣ 8- ΣΑΥ : Λήψη αρχείου 
TEΥΧΟΣ 9-ΦΑΥ : Λήψη αρχείου 

ΤΕΥΧΟΣ 10 Λ-1 : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΧΟΣ 10 Λ-2 : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΧΟΣ 10 Λ-3 : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΧΟΣ 10 Λ-4 : Λήψη αρχείου