ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Νέα δίκτυα ύδρευσης Καμαρίου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 1.375.000,00€

 Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αντικατάσταση και επέκταση των παλαιών δικτύων του οικισμού Καμαρίου Θήρας τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διαρροών και λόγω μικρών διατομών δεν επαρκούν πλέον να καλύψουν την συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ύδατος. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης διαχωρίζουν τον οικισμό σε δύο ζώνες υδροδότησης. 

Επίσης παράλληλα με την εγκατάσταση των νέων αγωγών ύδρευσης θα τοποθετούνται και αγωγοί δικτύου «γκρίζου» νερού με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων της ΕΕΛ Καμαρίου. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται και η επισκευή υφιστάμενης δεξαμενής που θα χρησιμοποιηθεί για την διανομή του «γκρίζου» νερού.

Το έργο πλέον είναι ώριμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Υποδομές Ύδρευσης».