ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Σύντομη παρουσίαση Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Με τον Ν. 1069/80 «Περί Κινήτρων δια την ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)» δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. που κατά κανόνα, καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και η Ε.Υ.Α.Θ., αντίστοιχα. Λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, και αποτελούν τους κύριους και νόμιμους διαχειριστές πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων. Τα κύρια αντικείμενα των Δ.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση και η αποχέτευση, η επεξεργασία και διάθεση των εκροών των υγρών αποβλήτων αστικών περιοχών. Η ύδρευση αποτελεί διανεμητική δραστηριότητα που επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» οι Δ.Ε.Υ.Α. συγχωνεύθηκαν και σήμερα λειτουργούν 130 Δ.Ε.Υ.Α. που εξυπηρετούν 5,1 εκατ. κατοίκους, δηλαδή το 46,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Οι Δ.Ε.Υ.Α. δίνουν δείγματα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στις περιοχές ευθύνης τους, με κύρια μέριμνα τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια και κυρίως την Οδηγία 98/83/ΕΚ της 03/11/1998 «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ισχύει σήμερα με τις αλλαγές στις προδιαγραφών που έχουν επέλθει.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχετεύσεις Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) έχει προέλθει από την συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας) με την Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Οίας (Κ.Ε.Υ.Α. Οίας).

Σχετικά ΦΕΚ Σύστασης: Α) ΦΕΚ 53/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Οίας Ν. Κυκλάδων, Β) ΦΕΚ 94/Α’/1994 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Επισκοπής Γωνίας Ν. Κυκλάδων, Γ) ΦΕΚ 259/Α’/1996 Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Θήρας Ν. Κυκλάδων, Δ) ΦΕΚ 532/Β’/2000 Συγχώνευση Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Επισκοπής Γωνίας και Θήρας με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Θήρας Ν. Κυκλάδων και επέκταση αρμοδιότητας σε όλη την περιοχή του Δήμου Θήρας, Ε) ΦΕΚ 1920/Β’/2004 Αφαίρεση του τομέα καθαριότητας από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Θήρας, ΣΤ) ΦΕΚ 1060/Β’/2011 Συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Θήρας με την Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κ.Ε.Υ.Α.) Οίας Ν. Κυκλάδων. 

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης, φυσικού αερίου, εμφιάλωσης νερού, γεωθερμίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου Θήρας.

Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης τους και επεξεργασία και αξιοποίησης ιλύος.

Στο αντικείμενο της περιλαμβάνονται επίσης:

 • η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων τηλεθέρμανσης.
 • η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • η εμφιάλωση και εμπορία νερού.
 • η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της επιχείρησης ή τις δραστηριότητες του δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • η λειτουργία η συντήρηση και η εκμετάλλευση εργοστασίων αφαλάτωσης
 • η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. 
 • κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί, από τον δήμο, τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η διαχείριση του νερού στα νησιά μας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερη απαιτητική διαδικασία.

Ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός η Σαντορίνη, έχει απαιτήσεις που αναγκάζουν την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να τη διαχειρίζεται, όχι ως μια νησιωτική περιοχή αλλά ως πρωτεύουσα, καθως οι καταναλώσεις κυρίως τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζονται.

Καλείται λοιπόν η επιχείρηση να διαχειριστεί ιδιαίτερα αυξημένες καταναλώσεις με μεγάλη επιβάρυνση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Με δεδομένο τον εξαντλημένο υδροφόρο ορίζοντα πάγια στρατηγική της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας είναι να στρέφεται σε μακρόπνοα έργα υποδομών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προς αυτό τον στόχο διευρύνει τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς της, αυξάνει με νέες μονάδες αφαλάτωσης και δεξαμενές τη δυναμικότητα παραγωγής νερού με σκοπό την αδιάλειπτη υδροδότηση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας. Μάλιστα συγκαταλέγεται στα νησιά που διαχειρίζονται και λειτουργούν από τις μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με ασφάλεια και με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

Οι στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.:

 • Επάρκεια νερού
 • Ποιότητα νερού
 • Συντήρηση και εκσυγχρονισμός των παλαιών δικτύων
 • Έργα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Μονάδες Αφαλατώσεων που παρέχουν επάρκεια στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
 • Πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας εργάζεται και προετοιμάζεται για την έγκαιρη αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών.