ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2021

Θέμα διαγωνισμού: Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας έτους 2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/02/2021 ώρα 08:30 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.): Λήψη αρχείου