ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Ανάλυση τιμολογίου

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας εκδίδονται κάθε 2μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων υδρομετρητών.

Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει:

 • τα στοιχεία του καταναλωτή: τα στοιχεία του υπόχρεου έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, την ταχυδρομική διεύθυνση του υπόχρεου.
 • τα στοιχεία της παροχής: τον μοναδικό κωδικό καταναλωτή, τον αριθμό υδρομέτρου, την διεύθυνση της παροχής, τον κωδικό τιμολογίου χρέωσης και του Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του υπόχρεου.
 • την καταμέτρηση του υδρομέτρου: α) την ημερομηνία που αφορά το δίμηνο του λογαριασμού β) τα κυβικά νερού της τελευταίας καταμέτρησης και τα κυβικά του νερού που καταναλώθηκαν κατά το διάστημα από την προηγούμενη καταμέτρηση μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, γ) το πληρωτέο ποσό, δ) την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, μετά το πέρας της οποίας ο λογαριασμός θεωρείται ληξιπρόθεσμος και εφαρμόζονται σε αυτόν οι νόμιμες προσαυξήσεις.
 • την ανάλυση του λογαριασμού: α) την αξία του νερού με βάση την κλιμακωτή -ανά βαθμίδα κατανάλωσης- εξέλιξη της τιμής ανά κυβικό, β) την αξία της αποχέτευσης που ορίζεται στο 60% για το νερό που παράγεται από γεωτρήσεις και 45% για το νερό που παράγεται από αφαλατώσεις επί της εκάστοτε τιμής του νερού, γ) τα πάγια, δ) τον ΦΠΑ επί των ανωτέρω, που για μεν την αξία του νερού υπολογίζεται στο 13%, για δε τις λοιπές χρεώσεις στο 24%.
 • τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής: το μοναδικό αριθμό ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση του λογαριασμού με την μέθοδο της Ηλεκτρονικής Πληρωμής και για την εξόφληση λογαριασμών με τη μέθοδο της πάγιας εντολής πληρωμής μέσω τράπεζας.
 • Τα συγκεντρωτικά στοιχεία οφειλών: το ποσό των προηγούμενων οφειλών και τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Στην πίσω σελίδα του λογαριασμού αναγράφονται χρήσιμα τηλέφωνα, οι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών, καθώς και χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές.

Τιμολογιακή πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας είναι ένα σύνθετο ζήτημα καθώς για την διαμόρφωσή της πρέπει ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, νομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές μεταβλητές που επιδρούν στην τιμολόγηση.

Πρωταρχικό ζητούμενο είναι η δίκαιη χρέωση των πολιτών και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Για την διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση των μεταβλητών, και ως πρόσθετο εργαλείο, συντάχθηκε ειδική μελέτη κοστολόγησης ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας με βάση την νέα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η τιμολογιακή πολιτική εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 156/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, με την υπ’ αριθμ. 223/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας και το σχετικό έγγραφο με το αριθμ. Πρωτ. 15162/2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ

Α. Πάγιο: 12 € / Έτος

Β. Τιμολόγιο νερού γενικής επαγγελματικής χρήσης:

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή
Γεωτρήσεων
0 έως 5 0,9
6 έως 10 1,2
11 έως 20 1,4
21 και πλέον 1,8
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Γεωτρήσεων

Μεταφορά του νερού με βυτίο

0 έως 5 0,9
6 έως 10 1,2
11 έως 20 1,8
21 έως 30 2,2
31 και πλέον 2,6
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Γεωτρήσεων

Μεταφορά του νερού με βυτίο

0 έως 5 0,9
6 έως 10 1,2
11 έως 20 1,8
21 έως 30 2,2
31 και πλέον 2,6
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Αφαλάτωσης

0 έως 5 2,0
6 έως 10 2,2
11 έως 20 2,5
21 έως 30 2,7
31 και πλέον 2,9

Γ. Σύνδεση:

 

Τέλος διακλάδωσης έως 6m για παροχή α) 3”/4 300,00€
β) 1” 500,00€
Τέλος διακλάδωσης μεγαλύτερη των 6m για παροχή
α) 3”/4 30,00€ / επιπλέον μέτρο
β) 1” 40,00€ / επιπλέον μέτρο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ

Α. Τιμολόγιο αποχέτευσης υδρευόμενων οικιών από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Πάγιο 24 € / Έτος
Τέλος Χρήσης
Παροχή νερού γεωτρήσεων Ποσοστό 60% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού
Παροχή νερού γεωτρήσεων (Μεταφορά του νερού με βυτίο) Ποσοστό 60% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού
Παροχή νερού αφαλάτωσης Ποσοστό 45% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού

Β. Τιμολόγιο αποχέτευσης μη υδρευόμενων οικιών από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Πάγιο 90 € / Έτος

Γ. Σύνδεση:

 

Τέλος διακλάδωσης έως 6m για παροχ 350,00€
Τέλος διακλάδωσης μεγαλύτερη των 6m για παροχή 50,00€ / επιπλέον μέτρο
Τέλος μετωπικής εισφοράς 1,00€/m2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.

Τέλος επανασύνδεσης υδρομέτρου

 • Οικιών

 

50,00 €
 • Επαγγελματικών χώρων

100,00 €
2. Τέλος μεταφοράς υδρομέτρου 100,00 €
3. Πώληση αφαλατωμένου νερού από σημείο υδροληψίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 2,00 € / m3
4. Τιμολόγιο νερού μηχανημάτων αφαλάτωσης 0,05 € / lt
5. Τιμολόγιο επεξεργασίας βοθρολυμάτων 2,00 € / m3
6. Τιμολόγιο επαναχρησιμοποιούμενου νερού ΒΙΟΚΑ 0,80 € / m3
7. Τιμολόγιο άσκοπης μετάβασης τεχνικών Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας 50,00 €
8. Τιμολόγιο προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών 1,00 % /μήνα πλέον χαρτοσήμου
9. Τιμολόγιο ελέγχου υδρομέτρου από ΕΥΔΑΠ 100,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όλες οι προαναφερόμενες τιμές θα επιβαρύνονται με το αντίστοιχο Φ.Π.Α.
 • Ο υπολογισμός των τόκων θα ξεκινάει από τον επόμενο μήνα της λήξεως προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού.
  Ο καταναλωτής δεν χρεώνεται τόκους όταν το ποσό των τόκων ανά λογαριασμό είναι λιγότερο από 5,00 ευρώ.
  Το μέγιστο ποσό των τόκων που χρεώνεται ο καταναλωτής δεν ξεπερνάει το κεφάλαιο.
  Το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ο Δήμος Θήρας και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν χρεώνονται με τόκους υπερημερίας.
 • Στο κλιμακωτό τιμολόγιο η χρέωση ελέγχεται ανά έκδοση λογαριασμού.
 • Δεν επιβάλλεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας το ειδικό τέλος σε ποσοστό 80% ή μικρότερο επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος για την μελέτη κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Κοινωνικό τιμολόγιο

Τιμολόγιο νερού δημόσιων νοσοκομείων, γηροκομείων και νοσοκομείων ΝΠΙΔ:

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή
Γεωτρήσεων
0 έως 200 0,9
201 και πλέον 1,2

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Γεωτρήσεων

(Μεταφορά του νερού με βυτίο)

0 έως 200 0,9
201 και πλέον 1,2

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Αφαλάτωσης

0 έως 200 2,0
201 και πλέον 2,2

Τιμολόγιο αποχέτευσης δημόσιων νοσοκομείων, γηροκομείων, εκπαιδευτηρίων και νοσοκομείων ΝΠΙΔ:

Τα δημόσια νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης και νοσοκομεία ΝΠΙΔ δεν χρεώνονται το τέλος χρήσης αποχέτευσης.

Ειδικό οικιακό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης

 • Οι πολύτεκνοι (με βεβαίωση της ομοσπονδίας τους), άποροι, (με πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής αδυναμίας) και ανάπηροι (με αποδεικτικό αναπηρίας 67% και άνω) θα τυγχάνουν εκπτώσεως 30% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος και του αντίστοιχου ποσοστού στην αποχέτευση.
 • Υπερπολύτεκνοι με έξι(6) τέκνα και άνω (με βεβαίωση της ομοσπονδίας τους) θα τυγχάνουν εκπτώσεως 50% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος και του αντίστοιχου ποσοστού στην αποχέτευση.

Το ειδικό τιμολόγιο αφορά τους μόνιμους κατοίκους και μόνο για το οικιακό τιμολόγιο.

Επαγγελματικό Τιμολόγιο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α. Πάγιο:

 

Ξενοδοχεία/Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & δωμάτια 40 € / Έτος
Λοιπές χρήσεις 24 € / Έτος

Β. Τιμολόγιο νερού γενικής επαγγελματικής χρήσης:

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή
Γεωτρήσεων
0 έως 50 1,3
51 έως 100 1,5
101 έως 200 1,7
201 και πλέον 1,9
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Γεωτρήσεων

Μεταφορά του νερού με βυτίο

0 έως 5 1,6
6 έως 15 1,8
16 έως 30 2,2
31 έως 60 2,5
61 έως 80 2,7
81 και πλέον 2,8
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Αφαλάτωσης

0 έως 15 2,3
16 έως 30 2,5
31 έως 60 2,6
61 έως 120 2,8
121 έως 240 2,9
241 και πλέον 3,0

Γ. Τιμολόγιο νερού δημόσιων υπηρεσιών:

Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή
Γεωτρήσεων
0 έως 50 0,9
51 έως 100 1,2
101 έως 200 1,4
201 και πλέον 1,8
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Γεωτρήσεων

Μεταφορά του νερού με βυτίο

0 έως 5 0,9
6 έως 15 1,2
16 έως 30 1,8
31 έως 60 2,2
61 έως 80 2,7
81 και πλέον 2,8
Παροχή νερού Κλίμακα
(m3/ανά μήνα)
Τιμή

Αφαλάτωσης

0 έως 15 2,0
16 έως 30 2,2
31 έως 60 2,5
61 έως 120 2,7
121 έως 240 2,8
241 και πλέον 2,9

Δ. Σύνδεση:

 

Τέλος διακλάδωσης έως 6m για παροχή α) 3”/4 300,00€
β) 1” 500,00€
Τέλος διακλάδωσης μεγαλύτερη των 6m για παροχή α) 3”/4 30,00€ / επιπλέον μέτρο
β) 1” 40,00€ / επιπλέον μέτρο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α. Τιμολόγιο αποχέτευσης υδρευόμενων επαγγελματικών χώρων από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Πάγιο

Αποθήκες – Κλειστοί χώροι 30 € / Έτος
Εστιατόρια – Καφετέριες – Bars – Disco bars 160 € / Έτος
Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 130 € / Έτος
Καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημόσιες υπηρεσίες 100 € / Έτος
Ξενοδοχεία 20 € / Δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & studios 20 € / Δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 € / Δωμάτιο

Β. Τιμολόγιο αποχέτευσης μη υδρευόμενων επαγγελματικών χώρων από την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας

Πάγιο

Αποθήκες – Κλειστοί χώροι 90 € / Έτος
Εστιατόρια – Καφετέριες – Bars – Disco bars 480 € / Έτος
Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 300 € / Έτος
Καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημόσιες υπηρεσίες 120 € / Έτος
Ξενοδοχεία 20 € & τέλος χρήσης 60 € / Δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & studios 20 € & τέλος χρήσης 85 € / Δωμάτιο
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 € & τέλος χρήσης 45 € / Δωμάτιο

Γ. Σύνδεση

Τέλος διακλάδωσης έως 6m για παροχή 350,00€
Τέλος διακλάδωσης μεγαλύτερη των 6m για παροχή 50,00€ / επιπλέον μέτρο

Τέλος μετωπικής εισφοράς

Αποθήκες – Κλειστοί χώροι 1,00€ /m2 με min τα 200,00€
Εστιατόρια – Καφετέριες – Bars – Disco bars 3,00€ /m2 με min τα 200,00€
Λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 3,00€ /m2 με min τα 200,00€
Καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, δημόσιες υπηρεσίες 3,00€ /m2 με min τα 200,00€
Ξενοδοχεία 3,00€ /m2 με min τα 200,00€
Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & studios 3,00€ /m2 με min τα 200,00€
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 1,00€ /m2 με min τα 200,00€
Ακίνητα περιοχής καλντέρας 10,00€ /m2 με min τα 200,00€