ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286025393

Ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμού

Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά την ειδοποίηση έκδοσης του λογαριασμού σας, με γραπτή αίτηση στο Κεντρικό Κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα Φηρά Θήρας και στο υποκατάστημα Οίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση «Ειδοποίηση έκδοσης λογαριασμού», επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Δ.Τ.

Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Ως αποδεικτικό ΑΔΤ, επισυνάπτεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ειδοποίηση Έκδοσης Λογαριασμού

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την υποβολή σχετικού αιτήματος στο Κεντρικό Κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα Φηρά Θήρας ή στο υποκατάστημα της Οίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού ή εξουσιοδοτημένοι από τον υπόχρεο.

Η διαδικασία που ακολουθείτε για τον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι η ακόλουθη:

 • Οφειλές ποσού έως 500,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως τρεις (3) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 500,01 έως 1.000,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως πέντε (5) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 1.000,01 έως 5.000,00 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε έως δώδεκα (12) δόσεις, με προηγούμενη προκαταβολή 30% του οφειλόμενου ποσού.
 • Οφειλές ποσού 5.000,01 ευρώ και άνω (πλέον προσαυξήσεων)
  Οι οφειλές αυτές ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί επιπλέον δόσεις για τον διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, για οφειλές από 0,01 έως 1.000,00 ευρώ υποβάλλει σχετική αίτηση που εξετάζεται από την Επιτροπή Καταναλωτών και για οφειλές από 1.000,01 έως 5.000,00 ευρώ υποβάλλει αίτηση που εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκπτωση σε περίπτωση διαρροής

Σε περιπτώσεις διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση υδρευόμενου ακινήτου, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη βλάβη και μπορεί να καταθέσει αίτημα έκπτωσης στην Επιτροπή Καταναλωτών.

Αφού ενημερωθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το τεχνικό πρόβλημα και εφόσον κατατεθεί σχετικό παραστατικό (βεβαίωση ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο) που αποδεικνύει τη βλάβη, υπογεγραμμένο από υδραυλικό, το θέμα εξετάζεται από την Επιτροπή Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για πιθανή έκπτωση στον τρέχοντα λογαριασμό ή για χρέωση αντίστοιχης κατανάλωσης του προηγούμενου έτους.

Διευκρινίζεται ότι η κάθε περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα από την Επιτροπή Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..