ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Το φάσμα των φυσικοχημικών παραμέτρων των οποίων η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  που αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων:  91/271/ΕΟΚ και την εναρμόνισή της στο Ελληνικό δίκαιο ΚΥΑ 5673/400/1997, πραγματοποιούνται στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Οι Χημικές Δοκιμές που πραγματοποιούνται στα υγρά απόβλητα είναι οι ακόλουθες:

  • Προσδιορισμός του pH
  • Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (ΤSS)
  • Προσδιορισμός του Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD)
  • Προσδιορισμός του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒOD5)
  • Προσδιορισμός του ΝΗ4-N (Αμμωνιακού Αζώτου)
  • Προσδιορισμός του ΝΟ3-N (Αζώτου Nιτρικών)
  • Προσδιορισμός του Ολικού Αζώτου (ΤΝ)
  • Προσδιορισμός του Ολικού Φωσφόρου (TP).

Σε ετήσια βάση αποστέλλονται δείγματα βιολογικής ιλύος σε Εξωτερικό Ιδιωτικό Εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης, το ΕΣΥΔ Α.Ε και επιλέγεται κατόπιν διαγωνισμού. Πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες από την ΟΔΗΓΙΑ 86/278/ΕΕC αναλύσεις.

Τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα αποστέλλονται δείγματα επεξεργασμένων λυμάτων στο Εξωτερικό Ιδιωτικό Εργαστήριο.