ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

​Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

Ανακοινώνει

την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς Νομού Κυκλάδων, ειδικοτήτων Δ.Ε. Υδραυλικών, Δ.Ε. Μηχανολόγων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Υ.Ε. Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων, Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικών, Δ.Ε Δομικών Έργων , Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ,Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού.

Μπορείτε να αντλήσετε την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα με τις απαραίτητες πληροφορίες από τις παρακάτω συνδέσεις:

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/01.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/02.-pararthma_glwssomatheias__Α2_13_6_2024_15752.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/03.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ_A1_22_EL_GR-ΣΟΧ-ΣΜΕ-3_1_202415754.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/04.-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/05.-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/06.-Υπεύθυνη-Δήλωση-Εμπειρίας.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΥΑ-ΘΗΡΑΣ-ΣΟΧ-1-2024-ΡΙΞΝΟΕΨΠ-5ΜΙ.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/06/Περίληψη-ΣΟΧ-1-2024-ΔΕΥΑ-Θήρας-97ΑΜΟΕΨΠ-Π1Ι.pdf

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΥΕ ή Π.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/2024 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Μεσαριά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860 – 33524/ 25393).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και τις 01/07/2024.

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 01/2024

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ΣΟΧ 01/2024