ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

ΣΟΧ 2/2022, αρ. πρωτ. 3501/20-07-2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Ανακοινώνει

την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, εικοσιδύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς Νομού Κυκλάδων, ειδικοτήτων ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Διοικητικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Μπορείτε να αντλήσετε την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα με τις απαραίτητες πληροφορίες από τις παρακάτω συνδέσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Ημ. Εκδ. 10/06/2021

Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.2 ΔΕ ΥΕ

Έντυπο Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.1 ΠΕ ΤΕ 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για Εργασία στο Δημόσιο

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ Ημ.Εκδ.14/03/2022

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας Ημ.Εκδ.18/05/2022

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.),Μεσαριά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κ. Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 33524).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και τις 08/08/2022.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Σοχ.02/2022

Ονομαστική κατάταξη υποψηφίων Σοχ.02/2022