ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας

ΣΟΧ1/2023 , αρ. πρωτ. 5771/21-12-2022

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

Ανακοινώνει

την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, εικοσιεπτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσαριάς Νομού Κυκλάδων, ειδικοτήτων Δ.Ε. Υδραυλικών, Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων μηχανικών, Δ.Ε. Διοικητικών, Δ.Ε. Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, Δ.Ε. Βοηθών Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων.

Μπορείτε να αντλήσετε την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα με τις απαραίτητες πληροφορίες από τις παρακάτω συνδέσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Ημ. Εκδ. 10/06/2021

Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.1 ΔΕ ΥΕ

Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ.1 ΠΕ ΤΕ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ Ημ.Εκδ.01/02/2023

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας Ημ.Εκδ.01/02/2023

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1/2023 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Μεσαριά
Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860 – 33524/ 25393).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και τις 20/03/2023.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Σοχ.01/2023

Ονομαστική κατάταξη υποψηφίων Σοχ.01/2023