ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια χημικών υλικών αφαλατώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια χημικών υλικών αφαλατώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/05/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρηξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου