ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασίας “

Προϋπολογισμός : 272.800,00€

Ενταγμένο στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάστασης 3 νέων δεξαμενών, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 2.300 κυβ. μέτρων για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και υδροδότησης πόσιμου νερού, της νήσου Θηρασιάς. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται να τοποθετηθεί μια (1) νέα δεξαμενή ωφέλιμης χωρητικότητας 1.000m3 στην περιοχή της αφαλάτωσης, πλησίον του υφιστάμενου υδραγωγείου και δύο (2) νέες δεξαμενές, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 1.300m3, στον οικισμό Μανωλά. 

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να καλύψει μια πάγια ανάγκη της Θηρασιάς, ιδίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής αιχμής (θερινή περίοδος), που αφορά στην επαρκή υδροδότηση των κατοίκων (μόνιμων, εποχιακών, διερχόμενων) της νήσου με κατάλληλο και καλής ποιότητας νερό σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Γ1(δ) /ΓΠοικ. 67322/06.09.17 (ΦΕΚ 3282/Β/17) περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να διασφαλιστεί η αποθήκευση ικανών ποσοτήτων ύδατος που θα παρέχουν στην Δ.Ε.Υ.Α. τον απαιτούμενο χρόνο για την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και στις μονάδες αφαλάτωσης της νήσου Θηρασιάς.

Αίτηση Χρηματοδότηση : 15/01/2020

Ένταξη Πράξης : 16/06/2020

Το έργο είναι σε διαδικασία έγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

Αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2021.