ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/06/2021 ώρα 10:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: Λήψη αρχείου