ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων ‘Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων Υδρευσης-Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/04/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρηξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου