ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ποια είναι τα δικαιολογητικά για σύνδεση ύδρευσης;

Για υδροδότηση νέας οικοδομής, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος θα πρέπει να προσκομιστούν:

 1.  Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Αντίγραφο οικοδομής αδείας.
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 4. Ένα διάγραμμα κάλυψης – δόμησης του ακινήτου που συνοδεύει την άδεια. 
 5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
 6. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας Κυκλάδων).
 7. Αστυνομική ταυτότητα.
 8. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 9. Υπεύθυνη δήλωση χρήσης ακινήτου.
 10. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Θήρας, που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από το Σωματείο Υδραυλικών σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).
 12.  Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.
 13. Υπεύθυνη δήλωση χρήσης ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για σύνδεση ύδρευσης παλαιάς οικοδομής προ 1955;

Για την σύνδεση ύδρευσης παλαιάς οικοδομής προ του 1955 θα πρέπει να προσκομιστούν : 

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Βεβαίωση Υ.ΔΟΜ. «Περί κατασκευής του ακινήτου προ του 1955».
  Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 3. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
 4. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας Κυκλάδων).
 5. Αστυνομική ταυτότητα.
 6. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση χρήσης ακινήτου.
 8. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Θήρας, που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από το Σωματείο Υδραυλικών σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).
 10. Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Πώς γίνεται η επανασύνδεση της Υδροληψίας;

Για την επανασύνδεση υδροληψίας ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία :

1) Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.

2) Μία απόδειξη της παλαιάς υδροληψίας.

3) Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους που προέρχεται από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία.

4) Το 1/3 του εκάστοτε ισχύοντος τέλους σύνδεσης.

5) Την εκάστοτε ισχύουσα εγγύησης καταναλώσεως νερού.

6) Αστυνομική ταυτότητα.

7) ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

 Αποκλείεται το ευεργέτημα καταβολής του 1/3 του τέλους αρχικής συνδέσεως καθώς και η εφαρμογή μειωμένου τέλους συνδέσεως, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη υδροληψία εξυπηρέτησε εργολάβο για ανέγερση κτίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο του τέλους αρχικής σύνδεσης σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για σύνδεση ύδρευσης με εργοταξιακό υδρόμετρο;

Για την σύνδεση ύδρευσης με εργαταξιακό υδρόμετρο θα πρέπει να προσκομιστούν:

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Αντίγραφο οικοδομής αδείας.
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 4. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
 5. Αστυνομική ταυτότητα.
 6. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 7. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Θήρας, που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από το Σωματείο Υδραυλικών σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).
 9. Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης;

Ναι, η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 1069/80 και την απόφαση Φ.Ε.Κ Β 138 των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής, όταν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και διέρχεται αγωγός αποχέτευσης στα όρια του ακινήτου.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για σύνδεση αποχέτευσης;

Για την σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας απαιτούνται: 

1) Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.

2) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας .

3) Αρχιτεκτονικά σχέδια:  Διάγραμμα Κάλυψης – Κατόψεις υπογείου, ισογείου,   

 ορόφου.

4) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος.

5) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ, διεύθυνση επικοινωνίας και τηλέφωνο του αιτούντος 

6) Λογαριασμός ύδρευσης του ακινήτου (εάν υπάρχει),

7) Βεβαίωση υδραυλικού με θεώρηση από το σωματείο τους, περί της υδραυλικής εγκατάστασης, 

8) βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο Θήρας, η οποία  εκδίδεται και μέσω ΚΕΠ 

9) Υπεύθυνη δήλωση χρήσης ακινήτου.

10) Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού Δικτύων Αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

αίτησης σύνδεσης σε ύδρευση – αποχέτευση

Πως υπολογίζεται το κόστος σύνδεσης της αποχέτευσης;

Το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται ανάλογα:

 • με τα τετραγωνικά δόμησης
 • το είδος χρήσης του ακινήτου
 • τις συνδέσεις που επιθυμεί να γίνουν τεχνικά ο ιδιοκτήτης.
Ποιοι χρεώνονται αποχέτευση;

Αποχέτευση χρεώνονται όσοι έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς και όσοι έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (όταν δηλαδή υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και διέρχεται αγωγός αποχέτευσης στα όρια του ακινήτου) και δεν έχουν συνδεθεί μέχρι σήμερα.

 

Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί;

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας εκδίδονται κάθε 2μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών.

Πώς μπορώ να πληρώσω λογαριασμό που δεν έχει λήξει;

Μέχρι τη λήξη προθεσμίας πληρωμής, οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται μέσω της Android και iOS εφαρμογής SmartVille και στο my.smartville.gr, στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Κεντρικό κατάστημα Μεσαριάς Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-13:00, στο Υποκατάστημα Οίας Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00-13:00, στα ταμεία των ΕΛ.ΤΑ. όλης της χώρας, στα καταστήματα των συμβεβλημένων Τραπεζών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, στο ταμείο Τραπεζών με μετρητά ή με χρέωση λογαριασμού, με πάγια εντολή (αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού), ή μέσω των συμβεβλημένων Τραπεζών με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού καθώς και μέσω phone banking.

Μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής, οι λογαριασμοί πώς μπορούν να εξοφληθούν;

Μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφληθούν μέσω της Android και iOS εφαρμογής SmartVille και στο my.smartville.gr, στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: κεντρικό κατάστημα Μεσαριάς Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-13:00,υποκατάστημα Οίας Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00-13:00 ή μέσω των συμβεβλημένων Τραπεζών με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού καθώς και μέσω phone banking.

Πώς μπορώ να δηλώσω ή επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου ;

Αν επιθυμείτε να δηλώσετε η να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας, θα πρέπει να συμπληρώστε την σχετική φόρμα που παρέχεται από την υπηρεσία και το site της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,που αποδεικνύουν τον Α.Φ.Μ και τον Α.Δ.Τ.

Πως γίνεται η αλλαγή ονόματος καταναλωτή;

Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ιδιοκτησίας: Χρειάζεται ο νέος ιδιοκτήτης να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα καθώς και αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας και να συμπληρώσει την σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος υπόχρεου του λογαριασμού: Χρειάζεται να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση αλλαγής με την παρουσία του ιδιοκτήτη και την προσκόμιση στην υπηρεσία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των 2 μελών (ιδιοκτήτη και υπόχρεου)καθώς και αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σε περίπτωση που η αλλαγή του λογαριασμού αφορά εταιρεία: Χρειάζεται η σφραγίδα της εταιρείας ,αντίγραφο καταστατικού καθώς και αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εν λόγω εταιρείας ο οποίος και υπογράφει την σχετική αίτηση.

Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο μίσθωνα και το νερό ΔΕΝ ήταν στο όνομα του μισθωτή. Απαλλάσσομαι από τυχόν οφειλές του πρώην μισθωτή;

Όχι. Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.

Ποιοι εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.;

Ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης δικαιούνται οι πολύτεκνοι (με βεβαίωση της ομοσπονδίας τους), οι άποροι (με πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας η οικονομικής αδυναμίας και οι ανάπηροι (με αποδεικτικό αναπηρίας 67% και άνω), οι οποίοι τυγχάνουν εκπτώσεως 30%, καθώς και οι υπερπολύτεκνοι με έξι (6) τέκνα και άνω ( με βεβαίωση της ομοσπονδίας τους), οι οποίοι τυγχάνουν εκπτώσεως 50%.

Το ειδικό  τιμολόγιο αφορά τους μόνιμους κατοίκους και μόνο οικιακά τιμολόγια.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή μου;

Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα από τον υπόχρεο του λογαριασμού στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση διακανονισμού οφειλών πρέπει να υπάρξει προκαταβολή του 30% του οφειλόμενου ποσού.

Μπορώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά τον λογαριασμό μου;

Με την εγγραφή σας στο SmartVille, λαμβάνετε τους λογαριασμούς σας μέσω email και τους εξοφλείτε online, ενώ έχετε πρόσβαση σε πλήρες ιστορικό λογαριασμών και πληρωμών.

Εκ παραδρομής πλήρωσα τον λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά , τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;

Το ποσό συμψηφίζεται στον επόμενο λογαριασμό.

Μπορώ να πάρω βεβαίωση ποιότητας νερού;

Ναι, κατόπιν αίτησης στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Πώς μπορώ να αλλάξω υδρόμετρο λόγω φθοράς, βλάβης ή παλαιότητας;

Tην ανάγκη αλλαγής ενός υδρόμετρου την πιστοποιούν οι καταμετρητές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και το οποίo υδρόμετρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον προ 10ετίας τοποθετημένο, ώστε να αλλαχθεί.

Παρ’ όλα αυτά, εάν θεωρείτε ότι το υδρόμετρο σας χρήζει αλλαγής, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή την αντίστοιχη αίτηση που υπάρχει στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Πώς μπορώ να αιτηθώ έλεγχο ορθής λειτουργίας του υδρόμετρου μου;

Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από την Επιχείρηση είτε αυτεπάγγελτα, όταν διαπιστωθεί απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση, είτε κατόπιν σχετικής αίτησης του καταναλωτή.

Εάν θεωρείτε ότι το υδρόμετρο σας χρήζει ελέγχου, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο Τμήμα Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή την αντίστοιχη αίτηση που υπάρχει στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του υδρομέτρου πραγματοποιείται σε εργαστήριο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., και ως εκ τούτου γίνεται αντικατάσταση του υπάρχοντος με νέο υδρόμετρο μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.

Σε περίπτωση που η Ε.Υ.Δ.Α.Π. αποφανθεί ότι το υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά, τα έξοδα της όλης διαδικασίας, ύψους 124 €, βαρύνουν τον καταναλωτή.

Ποια είμαι τα Δημοτικά Διαμερίσματα που υδροδοτούνται αφαλατωμένο νερό και ποια με νερό προερχόμενο από γεώτρηση;

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ακρωτηρίου, Φηρών, Οίας και Θηρασίας υδροδοτούνται με  αφαλατωμένο νερό, ενώ τα Δημοτικά Διαμερίσματα  Καμαρίου, Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Μεσαριάς, Μεγαλοχωρίου, Εμπορείου, Καρτεράδου, Βουρβούλου και Πύργου υδροδοτούνατι με νερό προερχόμενο από τις γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Πως μπορώ να δηλώσω μία βλάβη;

Μέσω του  SmartVille App, μέσω της φόρμας αναφοράς βλάβης ή τηλεφωνικά στο 11127 όλο το 24ωρο.