ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Με την Ύδρευση

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Αντίγραφο οικοδομής αδείας.
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 4. Ένα διάγραμμα κάλυψης – δόμησης του ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει τη θέση του κτίσματος.
 5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
 6. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας Κυκλάδων).
 7. Αστυνομική ταυτότητα.
 8. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 9. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Θήρας, που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).
 11.  Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.
 1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Βεβαίωση Υ.ΔΟΜ. «Περί κατασκευής του ακινήτου προ του 1955».
 3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 4. Ένα διάγραμμα κάλυψης – δόμησης του ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει τη θέση του κτίσματος.
 5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
 6. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας Κυκλάδων).
 7. Αστυνομική ταυτότητα.
 8. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
 9. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Θήρας, που εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ. 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).
 11.  Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία, ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου κ.λπ., καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σχετικά με το θέμα αυτό.

Είναι δυνατή η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτή) με τον όρο να καταβάλλει τα ακόλουθα κονδύλια κατά περίπτωση:

Α. Αν την ακυρωθείσα υδροληψία επιθυμεί να επαναφέρει ο τέως καταναλωτής ή άτομο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος τότε αυτός επιβαρύνεται με:

 1. Αίτηση επανασύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
 2. Μία απόδειξη της παλαιάς υδροληψίας.
 3. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους που προέρχονται από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία.
 4. Το 1/3 του εκάστοτε ισχύοντος τέλους σύνδεσης.
 5. Την εκάστοτε ισχύουσα εγγύησης καταναλώσεως νερού.
 6. Αστυνομική ταυτότητα.
 7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

Β. Αποκλείεται το ευεργέτημα καταβολής του 1/3 του τέλους αρχικής συνδέσεως καθώς και η εφαρμογή μειωμένου τέλους συνδέσεως, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη υδροληψία εξυπηρέτησε εργολάβο για ανέγερση κτίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο του τέλους αρχικής σύνδεσης σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Με την Αποχέτευση

Για την σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας απαιτούνται: 

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 • Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια:  Διάγραμμα Κάλυψης – Κατόψεις υπογείου, ισογείου, ορόφου.
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ ,Διεύθυνση επικοινωνίας και  τηλέφωνο του αιτούντος.
 • Λογαριασμός ύδρευσης του ακινήτου.
 • Βεβαίωση υδραυλικού με θεώρηση από το σωματείο τους, περί της υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο Θήρας.