ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Τριτοβάθμια επεξεργασία ΒΙΟΚΑ Οίας νήσου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 629.400,00€ 

Α) “Προμήθεια μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 500 m3/day της Δημοτικής Κοινότηας Οίας”

Προϋπολογισμός Προμήθειας : 446.400,00€ 

Η μελέτη προβλέπει την προμήθεια μονάδας η οποία θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.Ο.), και θα χρησιμοποιεί  κατάλληλες μεμβράνες με αντίσταση στην μόλυνση από μικροοργανισμούς (fouling) και αιωρούμενα συστατικά για υφάλμυρο νερό και θα έχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης «εξαντλημένων» μεμβρανών από τις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. 

Συγκεκριμένα θα μπορεί να χρησιμοποιεί μεμβράνες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, οι οποίες θα κρίνονται άχρηστες για παραγωγή νερού από θάλασσα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης αλάτων στο παραγόμενο νερό. Ακόμη όμως και οι μεμβράνες που παρουσιάζουν απόρριψη 90% και είναι άχρηστες για διεργασίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη εφαρμογή λαμβανομένου υπόψη ότι το προς κατεργασία νερό παρουσιάζει μικρή συγκέντρωση αλάτων, αφού κατά βάση είναι πόσιμο νερό. Έτσι αν η συγκέντρωσή του είναι 2.000 ppm το κατεργασμένο νερό θα  έχει συγκέντρωση διαλυμένων αλάτων 200 ppm, νερό αρίστης ποιότητας για άρδευση.

Τα πλεονεκτήματα μία τέτοιας κατεργασίας μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω :

  • Παραγόμενο νερό αρίστης ποιότητας σε ολικά διαλυτά στερεά
  • Δραστική μείωση της συγκέντρωση αζώτου, Ν, και φωσφόρου, Ρ, που αποτελούν τα κυριότερα συστατικά που θα πρέπει να απομακρυνθούν σε μία τριτοβάθμια επεξεργασία. 
  • Δραστική μείωση όλων των εν διαλύσει συστατικών , όπως βόριο, Β, για το οποίο δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια στις κλασικές μεθόδους τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
  • Μηδενικό κόστος μεμβρανών
  • Επαναχρησιμοποίηση άχρηστων μεμβρανών των μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. 

Η μονάδα θα τοποθετηθεί εργονομικά εντός εμπορευματοκιβωτίων πλήρως εγκατεστημένη και θα είναι έτοιμη προς λειτουργία. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η μονάδα να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες άρδευσης του κάμπου Μπαξέδων της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. 

Β) “Δίκτυα άρδευσης περιοχής ¨Μπαξέδες Οίας Νήσου Θήρας¨”

Προϋπολογισμός Έργου : 183.000,00 € 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την κατασκευή περίπου 3.500 μέτρων νέων καταθλιπτικών δικτύων άρδευσης διατομής Φ110 για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Οίας. 

Συγκεκριμένα το νέο καταθλιπτικό δίκτυο θα οδηγεί το νερό από αντλιοστάσιο εντός των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Οίας προς παροχές που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής με σκοπό την άρδευση εκτάσεων γης και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων της εξόδου της Ε.Ε.Λ. μετά τριτοβάθμια επεξεργασία.  

Υποβλήθηκε αίτημα τροποποίηση και ανανέωσης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Οίας στις 12-12-2019.

Εγκρίθηκαν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι στις 04/09/2020.

Με την διασφάλιση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης το έργο πλέον είναι ώριμο για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».