ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ύδρευση Εμπορείου Θήρας

 

Συνολικός Προϋπολογισμός : 5.255.000,00 €

Υποέργο 1 : «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 3.271.000,00 €

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου του Δήμου Θήρας και συγκεκριμένα την εγκατάσταση νέων βαρυτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 30.000 μέτρων για την υδροδότηση των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου, Εξωμύτη και του αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας Θήρας. 

Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τριών (3) πηγαδιών – αντλιοστασίων θαλασσινού νερού στην περιοχή Περιβόλου και δίδυμων καταθλιπτικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου μεταφοράς 2.650 μέτρων για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τις νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης Εμπορείου και την μεταφορά του παραγόμενου πόσιμου νερού στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου Θήρας.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 1.828.482,08 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 05/06/2019.

Υποέργο 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας Αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Εμπορείου Δήμου Θήρας»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.984.000,00 € με Φ.Π.Α.

Προβλέπεται η προμήθεια δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/day για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Εμπορείου νήσου Θήρας. 

Η προμήθεια είναι σε διαδικασία έγκρισης των τευχών για την δημοπράτηση τους.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω ενταγμένης πράξης επιλύεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού και διασφαλίζεται η υδροδότηση με αφαλατωμένο πόσιμο νερό όλων των οικισμών της νότιας Σαντορίνης.